Pastorácia

Sviatosti

Krst detí

Podmienky: prijatý záväzok výchovy vo viere a vzhľadom na to splnené podmienky pre krstných rodičov.
Termín: v nedeľu po poslednej sv. omši (okolo 12.00), prípadne v sobotu pri večernej sv. omši.

podrobnejšie podmienky sviatosti krstu

Krst - je prvou sviatosťou, bránou, ktorá nám otvára prístup k ostatným sviatostiam. Krst je sviatosťou znovuzrodenia z vody a Ducha Svätého.

Ustanovenie a obrad krstu
Krst ustanovil Ježiš Kristus, keď zveruje apoštolom misijné poslanie s cieľom krstiť: "Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca, i Syna i Ducha Svätého" (Mt 28. 19-20).
Krst sa udeľuje liatím vody, alebo ponorením do vody a pri krste sú vyslovené slová : "XY, ja ťa krstím v mene Otca i Syna i Ducha Svätého."

V krste dostávame od Boha nasledovné milosti – dary:

  • stávame sa božími deťmi
  • zmýva sa nám z duše dedičný hriech
  • zmývajú sa nám všetky ostatné hriechy
  • stávame sa súčasťou Cirkvi – Kristovho tajomného tela

Krst môže udeliť biskup, kňaz a diakon, v núdznych prípadoch to môže byť mimoriadny vysluhovateľ.

Krst môže prijať len človek, ktorý ešte nebol pokrstený.

Krst dieťaťa:
Krst je potrebné nahlásiť v kancelárii v kaplnke najneskôr týždeň pred požadovaným termínom (kontakt).
Krst sa vysväcuje v nedeľu po poslednej sv. omši (okolo 12.00), alebo v sobotu pri večernej sv. omši.
Krstná náuka býva zvyčajne vo štvrtok po sv. omši - o 19.15 - v kaplnke.
Pre dieťa je potrebné zabezpečiť bielu košieľku s vyšitým menom (prípadne aj priezviskom) a dátumom krstu a krstnú sviecu.

Krstní rodičia
Každý pokrstený má mať podľa možností krstného rodiča, ktorého úlohou je pomáhať pokrstenému žiť podľa kresťanskej viery.
Krstným rodičom má byť iba jeden krstný otec alebo iba jedna krstná matka, alebo jeden krstný otec a jedna krstná matka.
Aby niekto bol pripustený na prijatie úlohy krstného rodiča, je potrebné:
1. aby ho určil sám krstenec alebo jeho rodičia, alebo ich zástupca, a aby bol schopný a mal úmysel plniť túto úlohu;
2. aby zavŕšil šestnásty rok života, ak diecézny biskup nestanovil iný vek
3. aby bol katolík, pobirmovaný a ktorý už prijal najsvätejšiu Eucharistiu, a viedol život primeraný viere a úlohe, ktorú má prijať;
4. aby nebol postihnutý nijakým kánonickým trestom, zákonne uloženým alebo vyhláseným;
5. aby nebol otcom alebo matkou krstenca.
Pokrstený, ktorý patrí do nekatolíckej ekleziálnej spoločnosti, môže byť iba ako svedok krstu.

Prvé sv. prijímanie

Podmienky: absolvovaná formácia v rámci hodín náboženskej výchovy a farského spoločenstva.
Termín: každoročne v mesiaci máj.

Sviatosť birmovania

Podmienky: absolvovaná formácia v rámci hodín náboženskej výchovy a farského spoločenstva.
Termín: každoročne v mesiacoch máj-jún, spoločne s farnosťami Žilina - Mesto a Žilina - Vlčince.

Sviatosť manželstva

Podmienky: prijaté záväzky vyplývajúce z uzatvorenia manželskej zmluvy a vyslúženia si sviatosti manželstva.
Sviatosť manželstva sa vysluhuje v príslušnom farskom kostole.

podrobnejšie podmienky sviatosti manželstva

Kán. 1055
§ 1. Manželskú zmluvu, ktorou muž a žena ustanovujú medzi sebou spoločenstvo celého života a ktorá svojou prirodzenou povahou je zameraná na dobro manželov, ako aj na plodenie a výchovu detí, Kristus Pán povýšil medzi pokrstenými na hodnosť sviatosti. § 2. Preto medzi pokrstenými nemôže jestvovať platná manželská zmluva bez toho, aby zároveň nebola sviatosťou.
Kán. 1056
Podstatnými vlastnosťami manželstva sú jednota a nerozlučiteľnosť, ktoré v kresťanskom manželstve z dôvodu sviatosti nadobúdajú osobitnú pevnosť.
Kán. 1057
§ 1. Manželstvu dáva vznik súhlas stránok zákonne prejavený medzi právne spôsobilými osobami, ktorý nemôže nahradiť nijaká ľudská moc.
§ 2. Manželský súhlas je úkon vôle, ktorým sa muž a žena neodvolateľnou zmluvou navzájom odovzdávajú a prijímajú, aby ustanovili manželstvo.
Kán. 1058
Manželstvo môžu uzavrieť všetci, ktorým to právo nezakazuje.
Kán. 1059
Manželstvo katolíkov, hoci iba jedna stránka je katolícka, sa riadi nielen božským, ale aj kánonickým právom pri neporušení kompetencie občianskej moci, týkajúcej sa čisto občianskych účinkov toho istého manželstva.

PASTORAČNÁ STAROSTLIVOSŤ A PRÍPRAVA NA SLÁVENIE MANŽELSTVA

Kán. 1063
Duchovní pastieri sú povinní starať sa, aby vlastné cirkevné spoločenstvo poskytovalo veriacim pomoc, ktorou sa manželský stav má uchovávať v kresťanskom duchu a napredovať v dokonalosti. Túto pomoc treba predovšetkým poskytovať:
2. osobnou prípravou na uzavretie manželstva, ktorou sa snúbenci majú uspôsobiť na svätosť a povinnosti svojho nového stavu;
3. obohacujúcim liturgickým slávením manželstva, z ktorého má byť zjavné, že manželia naznačujú tajomstvo jednoty a plodnej lásky medzi Kristom a Cirkvou a majú na ňom účasť;
4. napomáhaním manželov, aby sami verným zachovávaním a chránením manželskej zmluvy dosahovali v rodine deň čo deň svätejší a plnší život.
Kán. 1065
§ 1. Katolíci, ktorí ešte neprijali sviatosť birmovania, majú ju pred pripustením k manželstvu prijať, ak je to možné bez veľkej ťažkosti.
§ 2. Aby snúbenci s úžitkom prijali sviatosť manželstva, nástojčivo sa im odporúča, aby pristúpili k sviatosti pokánia a prijali najsvätejšiu Eucharistiu.
Kán. 1066
Pred slávením manželstva musí byť zrejmé, že nič neprekáža jeho platnému a dovolenému sláveniu.

FORMA SLÁVENIA MANŽELSTVA

Kán. 1108
§ 1. Iba tie manželstvá sú platné, ktoré sa uzavierajú pred asistujúcim miestnym ordinárom alebo farárom, alebo pred kňazom či diakonom, ktorých delegoval jeden z nich, ako aj pred dvoma svedkami.
Kán. 1115
Manželstvá sa majú sláviť vo farnosti, v ktorej jedna z uzavierajúcich stránok má trvalé alebo prechodné bydlisko alebo sa tam mesiac zdržiava.

ÚČINKY MANŽELSTVA

Kán. 1134
Z platného manželstva vzniká medzi manželmi zväzok, ktorý je svojou prirodzenosťou doživotný a výlučný; okrem toho sa v kresťanskom manželstve manželia na povinnosti a dôstojnosť svojho stavu osobitnou sviatosťou posilňujú a akoby zasväcujú.
Kán. 1135
Obidvaja manželia majú rovnakú povinnosť a rovnaké právo vo všetkom, čo súvisí so spoločenstvom manželského života.
Kán. 1136
Rodičia majú veľmi vážnu povinnosť a prvotné právo, aby sa podľa svojich síl starali tak o telesnú, spoločenskú a kultúrnu, ako aj mravnú a náboženskú výchovu detí.