Pastorácia

Deviatnik k Božskému Srdcu Ježišovmu

PRVÝ DEŇ

(Pozdvihni ducha k Bohu, prečítaj a rozváž si pred Srdcom Ježišovým tieto pravdy:)

Ježiš Kristus, u ktorého hľadáš pomoc, je pravý Boh, teda láska samého nášho Boha. O Božej láske však vieme, že miluje všetko, čokoľvek stvorila. Aj ty si Božie stvorenie. Preto istá vec je, že Ježiš Kristus, pravý Boh, miluje i teba a že ti dobre robí. Nepochybuj teda, že Božské Srdce s tebou dobre zmýšľa.
O Božej láske vieme, že je všemohúca, že môže všetko urobiť, čo chce. Isté je teda, že Božské Srdce môže ťa pozbaviť v túto chvíľu všetkých tvojich trápení a môže ti zaraz dať žiadanú milosť. To závisí od jeho svätej vôle.
O Božej láske vieme, že nechce smrť hriešnika, ale aby sa obrátil a žil. Preto choď smelo, s veľkou dôverou k jeho Srdcu, ktoré ťa miluje, všetko môže, je štedré a plné zmilovania. Ak to, o čo prosíš, je dobré pre teba, neodoprie ti prosbu.

(Teraz si kľakni a pomodli sa túto modlitbu, ktorá sa pridáva po každodennom rozvažovaní:)

V zmilovaní najbohatšie Srdce Ježišovo! Ponížene ťa vzývam, chválim, velebím a milujem,
Prosím ťa za odpustenie všetkých hriechov, chýb a pokleskov, ktorých som sa za celý svoj život dopustil a teba, tvoje otcovské, najláskavejšie Srdce nimi obrazil. Sľubujem s pomocou tvojej milosti, že teba, milovania najhodnejšie Srdce, nijakým, aspoň nie ťažkým, hriechom už viac neobrazím. S dôverou v tvoju nekonečnú dobrotu a zmilovanie hľadám u teba útočište v tejto svojej núdzi...

(Tu si pomysli, čo si žiadaš, a potom pokračuj)

Prednášam ti svoje potreby, úzkosti; predkladám ti svoje prosby a srdečne ťa prosím, skrze nepoškvrnené Srdce tvojej Matky Márie, ako aj svätých svojich ochrancov, aby si moju prosbu láskavo vyslyšalo, ako si už tisíce v ich časných a duševných trápeniach vyslyšalo, a ako si to svojim ctiteľom prisľúbilo. Porúčam tvojmu nekonečnému milosrdenstvu aj potreby všetkých svojich blížnych.
Božské Srdce Ježišovo, buď nám spásou, pomocou teraz i v každý čas, ale najmä v hodine našej smrti. Amen. - Srdce Ježišovo, v teba dôverujem.

Litánie k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu

LITÁNIE K NAJSVÄTEJŠIEMU SRDCU JEŽIŠOVMU

(Schválil ich pápež Lev XIII. roku 1899.)

Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa
Kriste, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa.
Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa.

Otec na nebesiach, Bože, zmiluj sa nad nami,
Syn, Vykupiteľ sveta Bože,
Duch Svätý, Bože,
Svätá trojica, jeden Boh,

Srdce Ježišovo, Srdce Syna večného Otca, zmiluj sa nad nami,
Srdce Ježišovo, Duchom Svätým utvorené v lone panenskej Matky,
Srdce Ježišovo, podstatne zjednotené s Božím Slovom,
Srdce Ježišovo, Srdce nekonečnej velebnosti,
Srdce Ježišovo, svätý chrám Boží,
Srdce Ježišovo, stánok Najvyššieho,
Srdce Ježišovo, dom Boží a brána do neba,
Srdce Ježišovo, horiace ohnisko dobročinnej lásky,
Srdce Ježišovo, schránka spravodlivosti a láskavosti,
Srdce Ježišovo, plné dobroty a ľúbosti,
Srdce Ježišovo, hlbokosť všetkých čností,
Srdce Ježišovo, najhodnejšie všetkej chvály,
Srdce Ježišovo, kráľ a stredisko všetkých sŕdc,
Srdce Ježišovo, v ktorom sú všetky poklady múdrosti a poznania,
Srdce Ježišovo, v ktorom prebýva všetka plnosť božstva,
Srdce Ježišovo, v ktorom má Otec zaľúbenie,
Srdce Ježišovo, z ktorého plnosti my všetci sme čerpali,
Srdce Ježišovo, túžba za večnými výšinami,
Srdce Ježišovo, trpezlivé a veľmi milosrdné,
Srdce Ježišovo, bohaté pre všetkých, čo ťa vzývajú,
Srdce Ježišovo, prameň života a svätosti,
Srdce Ježišovo, zmierna obeta za naše hriechy,
Srdce Ježišovo, potupami preplnené,
Srdce Ježišovo, pre naše neprávosti strýznené,
Srdce Ježišovo, až na smrť poslušné,
Srdce Ježišovo, kopijou prebodnuté,
Srdce Ježišovo, prameň všetkej útechy,
Srdce Ježišovo, náš život a naše vzkriesenie,
Srdce Ježišovo, náš pokoj a naše zmierenie,
Srdce Ježišovo, obeta za hriešnikov,
Srdce Ježišovo, spása všetkých, čo v teba dúfajú,
Srdce Ježišovo, nádej všetkých, čo v tebe umierajú,
Srdce Ježišovo, slasť všetkých svätých,

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zľutuj sa nad nami, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, vyslyš nás, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami.

V. Ježišu, tichý a pokorný srdcom.
R. Pretvor naše srdce podľa svojho srdca.

Modlime sa.
Všemohúci a večný Bože, pozri na srdce svojho milovaného Syna a na chvály a zadosťučinenia, ktoré ti prináša za nás hriešnikov; odpusť nám, uzmierený, keď ťa prosíme o tvoje milosrdenstvo v mene tvojho Syna Ježiša Krista, ktorý s tebou žije a kraľuje na veky vekov.
R. Amen.

DRUHÝ DEŇ

Srdce Ježišovo je Srdce nášho najlepšieho Otca.

Všetko, čo láskavý otec robieva so svojimi deťmi, to robieva i Ježiš s nami a za nás. Preto správne môžeme povedať, že Ježiš má k nám otcovské srdce.
Otec dáva deťom prirodzený život, stará sa o pokrm a nápoj, odstraňuje od nich nebezpečenstvo, zastáva ich proti zlým ľuďom, pomáha im pri ťažkej práci. Keď ochorejú, stará sa o ich zdravie, potešuje ich, keď ich niečo zarmucuje; keď upadli do zlých chýb, karhá ich, aby sa polepšili. Napokon, pred smrťou zanecháva im svoj majetok ako dedičstvo.
Povedz mi teraz, či tvoj Spasiteľ Ježiš Kristus, neurobil a nerobí s tebou to isté? Komu ďakuješ za nadprirodzený život milosti? Kto ťa urobil dieťaťom božím? Či nie Ježiš Kristus svojim utrpením a krvavou smrťou? Či ti nedáva svoje najsvätejšie telo za pokrm a svoju krv za nápoj? Či za tvoje hriechy nezaplatil veľkú cenu, aby ťa vykúpil? Či ťa nezachoval až podnes od hroziaceho večného zatratenia? A keď si upadol do hriechov, na duši ochorel, alebo zomrel pre život večný, či ťa neuzdravil alebo neobdaroval vo sviatosti pokánia novým nadprirodzeným životom? A keď ti posiela trápenia, aby ťa odstrašil od tvojich hriešnych ciest, aby si nemusel znášať večnú pokutu, či práve tým neukazuje ti svoje najláskavejšie otcovské Srdce? Koho Pán miluje, karhá ho, a šľahá každého, koho uznáva za syna... A ktorého syna by otec nekarhal? (Hebr 12, 6). Napokon, či ti nedal svoje Kráľovstvo za dedičstvo, aby si bol jeho dedičom a spoludedičom?
Tak uznaj, že Srdce Ježišovo je naozaj srdcom tvojho najlepšieho otca, a preto s detinskou povďačnosťou, láskou a dôverou volaj k nemu o pomoc.

(Teraz si kľakni a pomodli sa túto modlitbu, ktorá sa pridáva po každodennom rozvažovaní:)

V zmilovaní najbohatšie Srdce Ježišovo! Ponížene ťa vzývam, chválim, velebím a milujem,
Prosím ťa za odpustenie všetkých hriechov, chýb a pokleskov, ktorých som sa za celý svoj život dopustil a teba, tvoje otcovské, najláskavejšie Srdce nimi obrazil. Sľubujem s pomocou tvojej milosti, že teba, milovania najhodnejšie Srdce, nijakým, aspoň nie ťažkým, hriechom už viac neobrazím. S dôverou v tvoju nekonečnú dobrotu a zmilovanie hľadám u teba útočište v tejto svojej núdzi...

(Tu si pomysli, čo si žiadaš, a potom pokračuj)

Prednášam ti svoje potreby, úzkosti; predkladám ti svoje prosby a srdečne ťa prosím, skrze nepoškvrnené Srdce tvojej Matky Márie, ako aj svätých svojich ochrancov, aby si moju prosbu láskavo vyslyšalo, ako si už tisíce v ich časných a duševných trápeniach vyslyšalo, a ako si to svojim ctiteľom prisľúbilo. Porúčam tvojmu nekonečnému milosrdenstvu aj potreby všetkých svojich blížnych.
Božské Srdce Ježišovo, buď nám spásou, pomocou teraz i v každý čas, ale najmä v hodine našej smrti. Amen. - Srdce Ježišovo, v teba dôverujem.

Litánie k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu

LITÁNIE K NAJSVÄTEJŠIEMU SRDCU JEŽIŠOVMU

(Schválil ich pápež Lev XIII. roku 1899.)

Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa
Kriste, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa.
Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa.

Otec na nebesiach, Bože, zmiluj sa nad nami,
Syn, Vykupiteľ sveta Bože,
Duch Svätý, Bože,
Svätá trojica, jeden Boh,

Srdce Ježišovo, Srdce Syna večného Otca, zmiluj sa nad nami,
Srdce Ježišovo, Duchom Svätým utvorené v lone panenskej Matky,
Srdce Ježišovo, podstatne zjednotené s Božím Slovom,
Srdce Ježišovo, Srdce nekonečnej velebnosti,
Srdce Ježišovo, svätý chrám Boží,
Srdce Ježišovo, stánok Najvyššieho,
Srdce Ježišovo, dom Boží a brána do neba,
Srdce Ježišovo, horiace ohnisko dobročinnej lásky,
Srdce Ježišovo, schránka spravodlivosti a láskavosti,
Srdce Ježišovo, plné dobroty a ľúbosti,
Srdce Ježišovo, hlbokosť všetkých čností,
Srdce Ježišovo, najhodnejšie všetkej chvály,
Srdce Ježišovo, kráľ a stredisko všetkých sŕdc,
Srdce Ježišovo, v ktorom sú všetky poklady múdrosti a poznania,
Srdce Ježišovo, v ktorom prebýva všetka plnosť božstva,
Srdce Ježišovo, v ktorom má Otec zaľúbenie,
Srdce Ježišovo, z ktorého plnosti my všetci sme čerpali,
Srdce Ježišovo, túžba za večnými výšinami,
Srdce Ježišovo, trpezlivé a veľmi milosrdné,
Srdce Ježišovo, bohaté pre všetkých, čo ťa vzývajú,
Srdce Ježišovo, prameň života a svätosti,
Srdce Ježišovo, zmierna obeta za naše hriechy,
Srdce Ježišovo, potupami preplnené,
Srdce Ježišovo, pre naše neprávosti strýznené,
Srdce Ježišovo, až na smrť poslušné,
Srdce Ježišovo, kopijou prebodnuté,
Srdce Ježišovo, prameň všetkej útechy,
Srdce Ježišovo, náš život a naše vzkriesenie,
Srdce Ježišovo, náš pokoj a naše zmierenie,
Srdce Ježišovo, obeta za hriešnikov,
Srdce Ježišovo, spása všetkých, čo v teba dúfajú,
Srdce Ježišovo, nádej všetkých, čo v tebe umierajú,
Srdce Ježišovo, slasť všetkých svätých,

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zľutuj sa nad nami, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, vyslyš nás, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami.

V. Ježišu, tichý a pokorný srdcom.
R. Pretvor naše srdce podľa svojho srdca.

Modlime sa.
Všemohúci a večný Bože, pozri na srdce svojho milovaného Syna a na chvály a zadosťučinenia, ktoré ti prináša za nás hriešnikov; odpusť nám, uzmierený, keď ťa prosíme o tvoje milosrdenstvo v mene tvojho Syna Ježiša Krista, ktorý s tebou žije a kraľuje na veky vekov.
R. Amen.

TRETÍ DEŇ

Srdce Ježišovo je Srdce tvojho najláskavejšieho brata.

Článok viery je, že Ježiš Kristus je nám bratom. Ten istý Otec nebeský je Otcom jemu i nám. Otcom je z dvojakej príčiny. Ježiš Kristus je opravdivý človek, ako aj my. Boh však je Otcom všetkých ľudí, ako sv. Pavol jasne hovorí v liste Efezanom (3, 15): "Od neho pochádza každé otcovstvo na nebi i na zemi." Ježiš je opravdivý Syn Boží, a my krstom sme dietkami toho istého Boha. Ježiš Kristus medzi mnohými bratmi, je prvorodený - (Rim 8, 29). Keď je teda Ježiš Kristus našim bratom, má k nám i bratské srdce.
Toto dokazuje opravdivú lásku k nám. Učí nás, aby sme jeho Otca nazývali svojím otcom, ba čo viac, práve skrze neho stávame sa dietkami jeho Otca. Veď i ten, ktorý posväcuje, i tí, ktorí bývajú posvätení, všetci sú z jedného. Preto ich volá bratmi, keď hovorí: Zvestovať budem tvoje meno svojim bratom (Hebr 2, 11 ). A keďže nás miluje ako bratov a chcel nám pomôcť bratskou láskou, stal sa nám podobným vo všetkom. Chcel znášať bolesti a trápenia podobne ako my, aby mohol mať tým väčšie zľutovanie s nami. A preto sa musel vo všetkom pripodobniť bratom, aby bol milosrdný... Lebo preto, že sám trpel a bol pokúšaný, môže pomáhať i tým, ktorí bývajú pokúšaní (Hebr 2. 17). Chce si konečne bratsky s nami podeliť otcovský majetok, dedičstvo, večné blahoslavenstvo, aby sme raz všetci spolu s ním prebývali u jeho Otca.
Povedz mi, či môže brat bratovi viac lásky viac dobrého preukázať, ako nám preukázal Ježiš? Či nemá k tebe Srdce ozaj bratské?
S milujúcim bratom zhovárame sa úprimne. Keď sme upadli do dlhov, a on má z čoho platiť, prosíme ho, aby nám pomohol; ak sme si rozhnevali otca, poprosíme láskavého brata, aby nám ho zas naklonil a vyprosil odpustenie. Keď upadneme do akejkoľvek biedy, ideme sa požalovať bratovi a očakávame s istotou, že nám podľa možnosti pomôže. Urob to teda aj ty, so svojim nekonečne láskavým bratom, Ježišom Kristom. Pritúľ sa mu k Srdcu a povedz mu, že si jeho bratom a on tvojím.

(Teraz si kľakni a pomodli sa túto modlitbu, ktorá sa pridáva po každodennom rozvažovaní:)

V zmilovaní najbohatšie Srdce Ježišovo! Ponížene ta vzývam, chválim, velebím a milujem,
Prosím ťa za odpustenie všetkých hriechov, chýb a pokleskov, ktorých som sa za celý svoj život dopustil a teba, tvoje otcovské, najláskavejšie Srdce nimi obrazil. Sľubujem s pomocou tvojej milosti, že teba, milovania najhodnejšie Srdce, nijakým, aspoň nie ťažkým, hriechom už viac neobrazím. S dôverou v tvoju nekonečnú dobrotu a zmilovanie hľadám u teba útočište v tejto svojej núdzi...

(Tu si pomysli, čo si žiadaš, a potom pokračuj)

Prednášam ti svoje potreby, úzkosti; predkladám ti svoje prosby a srdečne ťa prosím, skrze nepoškvrnené Srdce tvojej Matky Márie, ako aj svätých svojich ochrancov, aby si moju prosbu láskavo vyslyšalo, ako si už tisíce v ich časných a duševných trápeniach vyslyšalo, a ako si to svojim ctiteľom prisľúbilo. Porúčam tvojmu nekonečnému milosrdenstvu aj potreby všetkých svojich blížnych.
Božské Srdce Ježišovo, buď nám spásou, pomocou teraz i v každý čas, ale najmä v hodine našej smrti. Amen. - Srdce Ježišovo, v teba dôverujem.

Litánie k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu

LITÁNIE K NAJSVÄTEJŠIEMU SRDCU JEŽIŠOVMU

(Schválil ich pápež Lev XIII. roku 1899.)

Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa
Kriste, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa.
Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa.

Otec na nebesiach, Bože, zmiluj sa nad nami,
Syn, Vykupiteľ sveta Bože,
Duch Svätý, Bože,
Svätá trojica, jeden Boh,

Srdce Ježišovo, Srdce Syna večného Otca, zmiluj sa nad nami,
Srdce Ježišovo, Duchom Svätým utvorené v lone panenskej Matky,
Srdce Ježišovo, podstatne zjednotené s Božím Slovom,
Srdce Ježišovo, Srdce nekonečnej velebnosti,
Srdce Ježišovo, svätý chrám Boží,
Srdce Ježišovo, stánok Najvyššieho,
Srdce Ježišovo, dom Boží a brána do neba,
Srdce Ježišovo, horiace ohnisko dobročinnej lásky,
Srdce Ježišovo, schránka spravodlivosti a láskavosti,
Srdce Ježišovo, plné dobroty a ľúbosti,
Srdce Ježišovo, hlbokosť všetkých čností,
Srdce Ježišovo, najhodnejšie všetkej chvály,
Srdce Ježišovo, kráľ a stredisko všetkých sŕdc,
Srdce Ježišovo, v ktorom sú všetky poklady múdrosti a poznania,
Srdce Ježišovo, v ktorom prebýva všetka plnosť božstva,
Srdce Ježišovo, v ktorom má Otec zaľúbenie,
Srdce Ježišovo, z ktorého plnosti my všetci sme čerpali,
Srdce Ježišovo, túžba za večnými výšinami,
Srdce Ježišovo, trpezlivé a veľmi milosrdné,
Srdce Ježišovo, bohaté pre všetkých, čo ťa vzývajú,
Srdce Ježišovo, prameň života a svätosti,
Srdce Ježišovo, zmierna obeta za naše hriechy,
Srdce Ježišovo, potupami preplnené,
Srdce Ježišovo, pre naše neprávosti strýznené,
Srdce Ježišovo, až na smrť poslušné,
Srdce Ježišovo, kopijou prebodnuté,
Srdce Ježišovo, prameň všetkej útechy,
Srdce Ježišovo, náš život a naše vzkriesenie,
Srdce Ježišovo, náš pokoj a naše zmierenie,
Srdce Ježišovo, obeta za hriešnikov,
Srdce Ježišovo, spása všetkých, čo v teba dúfajú,
Srdce Ježišovo, nádej všetkých, čo v tebe umierajú,
Srdce Ježišovo, slasť všetkých svätých,

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zľutuj sa nad nami, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, vyslyš nás, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami.

V. Ježišu, tichý a pokorný srdcom.
R. Pretvor naše srdce podľa svojho srdca.

Modlime sa.
Všemohúci a večný Bože, pozri na srdce svojho milovaného Syna a na chvály a zadosťučinenia, ktoré ti prináša za nás hriešnikov; odpusť nám, uzmierený, keď ťa prosíme o tvoje milosrdenstvo v mene tvojho Syna Ježiša Krista, ktorý s tebou žije a kraľuje na veky vekov.
R. Amen.

ŠTVRTÝ DEŇ

Srdce Ježišovo je Srdce nášho najvernejšieho Priateľa.

Ježiš Kristus sám povedal, že chce byť našim priateľom a že má Srdce priateľovo. "Už vás nenazývam sluhami, lebo sluha nevie, čo robí jeho pán. Nazval som vás priateľmi, pretože som vám oznámil všetko, čo som počul od svojho Otca" (Jn 15, 15). A či nevyjavil Pán Ježiš skrze svoju Cirkev aj nám všetky tajomstvá svojho Srdca, všetky pravdy úmysly a žiadosti o našom spasení? Či teda nezachádzal s nami a nezachádza aj s tebou ako so svojím priateľom, keď ti preukázal toľkú dôveru?
Raz Pán Ježiš povedal: "Nik nemiluje väčšmi ako ten, kto položí život za svojich priateľov" (Jn 15. 13). Teda nieto lepšieho priateľa nad toho, ktorý zomrie za svojho priateľa. A toto urobil Ježiš za každého z nás. Položil život za teba, a to v najukrutnejších mukách. Nepochybuj teda o láske a vernosti jeho priateľského Srdca.
Spomeň si ešte, že sami jeho nepriatelia nazvali ho priateľom hriešnikov preto, lebo sa ich láskavo ujímal a chcel ich priviesť k Bohu. Hľa, aj ty - ak miluješ pravdu, musíš sa počítať medzi hriešnikov. A či s tebou zachádzal menej priateľsky, keď ťa toľkokrát napomínal polepšiť sa, od hriechov rozhrešil, so svojím Otcom zmieril, ba posadil k svojmu stolu a nasýtil toľko ráz vlastným telom? Preto nemôžeš utajiť, že má k tebe naozaj priateľské Srdce. Váž si ho teda ako priateľa, ako najväčšieho ochrancu svojho života, vlož všetku dôveru v jeho dobrotivom Srdci a zachádzaj s ním ako pravý priateľ s opravdivým najlepším priateľom.

(Teraz si kľakni a pomodli sa túto modlitbu, ktorá sa pridáva po každodennom rozvažovaní:)

V zmilovaní najbohatšie Srdce Ježišovo! Ponížene ta vzývam, chválim, velebím a milujem,
Prosím ťa za odpustenie všetkých hriechov, chýb a pokleskov, ktorých som sa za celý svoj život dopustil a teba, tvoje otcovské, najláskavejšie Srdce nimi obrazil. Sľubujem s pomocou tvojej milosti, že teba, milovania najhodnejšie Srdce, nijakým, aspoň nie ťažkým, hriechom už viac neobrazím. S dôverou v tvoju nekonečnú dobrotu a zmilovanie hľadám u teba útočište v tejto svojej núdzi...

(Tu si pomysli, čo si žiadaš, a potom pokračuj)

Prednášam ti svoje potreby, úzkosti; predkladám ti svoje prosby a srdečne ťa prosím, skrze nepoškvrnené Srdce tvojej Matky Márie, ako aj svätých svojich ochrancov, aby si moju prosbu láskavo vyslyšalo, ako si už tisíce v ich časných a duševných trápeniach vyslyšalo, a ako si to svojim ctiteľom prisľúbilo. Porúčam tvojmu nekonečnému milosrdenstvu aj potreby všetkých svojich blížnych.
Božské Srdce Ježišovo, buď nám spásou, pomocou teraz i v každý čas, ale najmä v hodine našej smrti. Amen. - Srdce Ježišovo, v teba dôverujem.

Litánie k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu

LITÁNIE K NAJSVÄTEJŠIEMU SRDCU JEŽIŠOVMU

(Schválil ich pápež Lev XIII. roku 1899.)

Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa
Kriste, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa.
Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa.

Otec na nebesiach, Bože, zmiluj sa nad nami,
Syn, Vykupiteľ sveta Bože,
Duch Svätý, Bože,
Svätá trojica, jeden Boh,

Srdce Ježišovo, Srdce Syna večného Otca, zmiluj sa nad nami,
Srdce Ježišovo, Duchom Svätým utvorené v lone panenskej Matky,
Srdce Ježišovo, podstatne zjednotené s Božím Slovom,
Srdce Ježišovo, Srdce nekonečnej velebnosti,
Srdce Ježišovo, svätý chrám Boží,
Srdce Ježišovo, stánok Najvyššieho,
Srdce Ježišovo, dom Boží a brána do neba,
Srdce Ježišovo, horiace ohnisko dobročinnej lásky,
Srdce Ježišovo, schránka spravodlivosti a láskavosti,
Srdce Ježišovo, plné dobroty a ľúbosti,
Srdce Ježišovo, hlbokosť všetkých čností,
Srdce Ježišovo, najhodnejšie všetkej chvály,
Srdce Ježišovo, kráľ a stredisko všetkých sŕdc,
Srdce Ježišovo, v ktorom sú všetky poklady múdrosti a poznania,
Srdce Ježišovo, v ktorom prebýva všetka plnosť božstva,
Srdce Ježišovo, v ktorom má Otec zaľúbenie,
Srdce Ježišovo, z ktorého plnosti my všetci sme čerpali,
Srdce Ježišovo, túžba za večnými výšinami,
Srdce Ježišovo, trpezlivé a veľmi milosrdné,
Srdce Ježišovo, bohaté pre všetkých, čo ťa vzývajú,
Srdce Ježišovo, prameň života a svätosti,
Srdce Ježišovo, zmierna obeta za naše hriechy,
Srdce Ježišovo, potupami preplnené,
Srdce Ježišovo, pre naše neprávosti strýznené,
Srdce Ježišovo, až na smrť poslušné,
Srdce Ježišovo, kopijou prebodnuté,
Srdce Ježišovo, prameň všetkej útechy,
Srdce Ježišovo, náš život a naše vzkriesenie,
Srdce Ježišovo, náš pokoj a naše zmierenie,
Srdce Ježišovo, obeta za hriešnikov,
Srdce Ježišovo, spása všetkých, čo v teba dúfajú,
Srdce Ježišovo, nádej všetkých, čo v tebe umierajú,
Srdce Ježišovo, slasť všetkých svätých,

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zľutuj sa nad nami, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, vyslyš nás, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami.

V. Ježišu, tichý a pokorný srdcom.
R. Pretvor naše srdce podľa svojho srdca.

Modlime sa.
Všemohúci a večný Bože, pozri na srdce svojho milovaného Syna a na chvály a zadosťučinenia, ktoré ti prináša za nás hriešnikov; odpusť nám, uzmierený, keď ťa prosíme o tvoje milosrdenstvo v mene tvojho Syna Ježiša Krista, ktorý s tebou žije a kraľuje na veky vekov.
R. Amen.

PIATY DEŇ

Srdce Ježišovo je Srdce nášho najsúcitnejšieho Vykupiteľa.

Všetka naša bieda, všetky naše trápenia na zemi pochádzajú z hriechu, lebo človek si ním znepriatelil Boha. Viera nás učí, že Ježiš Kristus prišiel na svet, aby sňal z nás hriech i s jeho smutnými následkami, aby nás znova zmieril s Bohom a vydobyl nám jeho priazeň. Čo ho k tomu pohlo, bola jedine láska jeho Srdca.
Táto láska ho pohla, aby z neba zostúpil na zem, stal sa človekom, vyhľadával naše srdcia, ktoré boli od svojho Stvoriteľa odvrátené a stratené v priepasti hriechu.
Táto láska ho pohla, aby chodil po tŕnistých cestách a chodníkoch a hľadal zablúdené ovečky, aby ich priviedol naspäť do svojho ovčinca.
Láska ho pohla, aby celý svoj život strávil v trápení a biede, aby nám dal príklad trpezlivosti, aby nám umenšil naše súženia v tomto slzavom údolí.
Láska ho pribila na kríž, obsypala ranami celé jeho telo, vycedila všetku jeho krv, v potokoch tiekla na túto zem, aby z nej zmyla nesmiernu vinu a kliatbu hriechu.
Táto láska ešte aj po smrti otvorila mu Srdce, aby sme v ňom našli útulok, v trápeniach obľahčenie, v pokušeniach silu, v bojoch života víťazstvo.
Drahý kresťan, urob tak, ako urobil apoštol Tomáš. Vlož prsty do rán svojho Vykupiteľa a ruku do rany jeho Srdca. Môžeš iste skoro rukami hmatať, ako všemožne sa stará o tvoje vykúpenie a aké má k tebe súcitné Srdce. Hľa, aby ti teraz pomohol, nemusí už trpieť, len slovíčko povedať, len chcieť, a budeš oslobodený od toho, čo ťa trápi. Pravdaže, len nakoľko ti to môže poslúžiť k dobrému. Ale dôveruj! Keď pre tvoje spasenie oveľa viac urobil, či by ti teraz mohol odoprieť nejakú maličkosť, - ak ti to len naozaj bude na duševné spasenie?
Láskavé Srdce, v tebe skladám všetku svoju dôveru. Pre svoju krehkosť obávam sa všetkého, ale od tvojej dobroty dúfam všetko.

(Teraz si kľakni a pomodli sa túto modlitbu, ktorá sa pridáva po každodennom rozvažovaní:)

V zmilovaní najbohatšie Srdce Ježišovo! Ponížene ta vzývam, chválim, velebím a milujem,
Prosím ťa za odpustenie všetkých hriechov, chýb a pokleskov, ktorých som sa za celý svoj život dopustil a teba, tvoje otcovské, najláskavejšie Srdce nimi obrazil. Sľubujem s pomocou tvojej milosti, že teba, milovania najhodnejšie Srdce, nijakým, aspoň nie ťažkým, hriechom už viac neobrazím. S dôverou v tvoju nekonečnú dobrotu a zmilovanie hľadám u teba útočište v tejto svojej núdzi...

(Tu si pomysli, čo si žiadaš, a potom pokračuj)

Prednášam ti svoje potreby, úzkosti; predkladám ti svoje prosby a srdečne ťa prosím, skrze nepoškvrnené Srdce tvojej Matky Márie, ako aj svätých svojich ochrancov, aby si moju prosbu láskavo vyslyšalo, ako si už tisíce v ich časných a duševných trápeniach vyslyšalo, a ako si to svojim ctiteľom prisľúbilo. Porúčam tvojmu nekonečnému milosrdenstvu aj potreby všetkých svojich blížnych.
Božské Srdce Ježišovo, buď nám spásou, pomocou teraz i v každý čas, ale najmä v hodine našej smrti. Amen. - Srdce Ježišovo, v teba dôverujem.

Litánie k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu

LITÁNIE K NAJSVÄTEJŠIEMU SRDCU JEŽIŠOVMU

(Schválil ich pápež Lev XIII. roku 1899.)

Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa
Kriste, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa.
Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa.

Otec na nebesiach, Bože, zmiluj sa nad nami,
Syn, Vykupiteľ sveta Bože,
Duch Svätý, Bože,
Svätá trojica, jeden Boh,

Srdce Ježišovo, Srdce Syna večného Otca, zmiluj sa nad nami,
Srdce Ježišovo, Duchom Svätým utvorené v lone panenskej Matky,
Srdce Ježišovo, podstatne zjednotené s Božím Slovom,
Srdce Ježišovo, Srdce nekonečnej velebnosti,
Srdce Ježišovo, svätý chrám Boží,
Srdce Ježišovo, stánok Najvyššieho,
Srdce Ježišovo, dom Boží a brána do neba,
Srdce Ježišovo, horiace ohnisko dobročinnej lásky,
Srdce Ježišovo, schránka spravodlivosti a láskavosti,
Srdce Ježišovo, plné dobroty a ľúbosti,
Srdce Ježišovo, hlbokosť všetkých čností,
Srdce Ježišovo, najhodnejšie všetkej chvály,
Srdce Ježišovo, kráľ a stredisko všetkých sŕdc,
Srdce Ježišovo, v ktorom sú všetky poklady múdrosti a poznania,
Srdce Ježišovo, v ktorom prebýva všetka plnosť božstva,
Srdce Ježišovo, v ktorom má Otec zaľúbenie,
Srdce Ježišovo, z ktorého plnosti my všetci sme čerpali,
Srdce Ježišovo, túžba za večnými výšinami,
Srdce Ježišovo, trpezlivé a veľmi milosrdné,
Srdce Ježišovo, bohaté pre všetkých, čo ťa vzývajú,
Srdce Ježišovo, prameň života a svätosti,
Srdce Ježišovo, zmierna obeta za naše hriechy,
Srdce Ježišovo, potupami preplnené,
Srdce Ježišovo, pre naše neprávosti strýznené,
Srdce Ježišovo, až na smrť poslušné,
Srdce Ježišovo, kopijou prebodnuté,
Srdce Ježišovo, prameň všetkej útechy,
Srdce Ježišovo, náš život a naše vzkriesenie,
Srdce Ježišovo, náš pokoj a naše zmierenie,
Srdce Ježišovo, obeta za hriešnikov,
Srdce Ježišovo, spása všetkých, čo v teba dúfajú,
Srdce Ježišovo, nádej všetkých, čo v tebe umierajú,
Srdce Ježišovo, slasť všetkých svätých,

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zľutuj sa nad nami, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, vyslyš nás, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami.

V. Ježišu, tichý a pokorný srdcom.
R. Pretvor naše srdce podľa svojho srdca.

Modlime sa.
Všemohúci a večný Bože, pozri na srdce svojho milovaného Syna a na chvály a zadosťučinenia, ktoré ti prináša za nás hriešnikov; odpusť nám, uzmierený, keď ťa prosíme o tvoje milosrdenstvo v mene tvojho Syna Ježiša Krista, ktorý s tebou žije a kraľuje na veky vekov.
R. Amen.

ŠIESTY DEŇ

Srdce Ježišovo je Srdce nášho najvľúdnejšieho Učiteľa.

Veľké poľahčenie a pravé potešenie v trápeniach je nám už to, keď vieme a rozumieme, ako prijať a niesť uložený kríž. Tomuto umeniu učí nás Ježiš Kristus. Nasleduj jeho učenie. Uvidíš, že keď aj nesníme z teba tvoj kríž, zanedlho bude sa ti lepšie dariť.
On sám ťa vyzýva: "Učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom" (Mt 11, 29). Aby ťa ľahšie pritiahol k sebe, ukazuje ti svoje Srdce. Ono je ponížené. vľúdne, tiché. Nie je tyranom, ktorý bezohľadne utláča, bije. "Moje jarmo je príjemné a moje bremeno ľahké" (Mt 11, 30). - tak nás ubezpečuje jeho Srdce. Je pokorné, ktoré tebou neopovrhuje, ale si ťa vysoko váži, k tebe sa znižuje, ako dobrý učiteľ k dieťaťu s poľutovaním nad jeho slabosťami. Je to Srdce dobrožičiace. S uloženým trápením mieni len dobre. Ak ti ho posiela za tvoje hriechy, chce, aby si sa vyhol väčším trápeniam. Ak si spravodlivý, posiela ti tieto kríže len preto, aby si mal príležitosť nadobudnúť si tým väčšie zásluhy. Jeho láska ho pohla, aby sám vzal kríž na seba a niesol ho pred tebou, aby si videl, ako ti treba spasiteľne nosiť svoj kríž.
Preto vezmi svoj kríž a nasleduj ho s trpezlivosťou a oddanosťou do jeho najsvätejšej vôle a vytrvaj v tom až do konca. Ak sa tomu ešte dobre nerozumieš, popros toho dobrého Majstra, aby ťa tomu naučil a dal ti potrebné sily. Veľmi mu totiž záleží, aby si v škole kríža robil pokroky, a tak dosiahol hojnú odplatu - korunu života.

(Teraz si kľakni a pomodli sa túto modlitbu, ktorá sa pridáva po každodennom rozvažovaní:)

V zmilovaní najbohatšie Srdce Ježišovo! Ponížene ta vzývam, chválim, velebím a milujem,
Prosím ťa za odpustenie všetkých hriechov, chýb a pokleskov, ktorých som sa za celý svoj život dopustil a teba, tvoje otcovské, najláskavejšie Srdce nimi obrazil. Sľubujem s pomocou tvojej milosti, že teba, milovania najhodnejšie Srdce, nijakým, aspoň nie ťažkým, hriechom už viac neobrazím. S dôverou v tvoju nekonečnú dobrotu a zmilovanie hľadám u teba útočište v tejto svojej núdzi...

(Tu si pomysli, čo si žiadaš, a potom pokračuj)

Prednášam ti svoje potreby, úzkosti; predkladám ti svoje prosby a srdečne ťa prosím, skrze nepoškvrnené Srdce tvojej Matky Márie, ako aj svätých svojich ochrancov, aby si moju prosbu láskavo vyslyšalo, ako si už tisíce v ich časných a duševných trápeniach vyslyšalo, a ako si to svojim ctiteľom prisľúbilo. Porúčam tvojmu nekonečnému milosrdenstvu aj potreby všetkých svojich blížnych.
Božské Srdce Ježišovo, buď nám spásou, pomocou teraz i v každý čas, ale najmä v hodine našej smrti. Amen. - Srdce Ježišovo, v teba dôverujem.

Litánie k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu

LITÁNIE K NAJSVÄTEJŠIEMU SRDCU JEŽIŠOVMU

(Schválil ich pápež Lev XIII. roku 1899.)

Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa
Kriste, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa.
Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa.

Otec na nebesiach, Bože, zmiluj sa nad nami,
Syn, Vykupiteľ sveta Bože,
Duch Svätý, Bože,
Svätá trojica, jeden Boh,

Srdce Ježišovo, Srdce Syna večného Otca, zmiluj sa nad nami,
Srdce Ježišovo, Duchom Svätým utvorené v lone panenskej Matky,
Srdce Ježišovo, podstatne zjednotené s Božím Slovom,
Srdce Ježišovo, Srdce nekonečnej velebnosti,
Srdce Ježišovo, svätý chrám Boží,
Srdce Ježišovo, stánok Najvyššieho,
Srdce Ježišovo, dom Boží a brána do neba,
Srdce Ježišovo, horiace ohnisko dobročinnej lásky,
Srdce Ježišovo, schránka spravodlivosti a láskavosti,
Srdce Ježišovo, plné dobroty a ľúbosti,
Srdce Ježišovo, hlbokosť všetkých čností,
Srdce Ježišovo, najhodnejšie všetkej chvály,
Srdce Ježišovo, kráľ a stredisko všetkých sŕdc,
Srdce Ježišovo, v ktorom sú všetky poklady múdrosti a poznania,
Srdce Ježišovo, v ktorom prebýva všetka plnosť božstva,
Srdce Ježišovo, v ktorom má Otec zaľúbenie,
Srdce Ježišovo, z ktorého plnosti my všetci sme čerpali,
Srdce Ježišovo, túžba za večnými výšinami,
Srdce Ježišovo, trpezlivé a veľmi milosrdné,
Srdce Ježišovo, bohaté pre všetkých, čo ťa vzývajú,
Srdce Ježišovo, prameň života a svätosti,
Srdce Ježišovo, zmierna obeta za naše hriechy,
Srdce Ježišovo, potupami preplnené,
Srdce Ježišovo, pre naše neprávosti strýznené,
Srdce Ježišovo, až na smrť poslušné,
Srdce Ježišovo, kopijou prebodnuté,
Srdce Ježišovo, prameň všetkej útechy,
Srdce Ježišovo, náš život a naše vzkriesenie,
Srdce Ježišovo, náš pokoj a naše zmierenie,
Srdce Ježišovo, obeta za hriešnikov,
Srdce Ježišovo, spása všetkých, čo v teba dúfajú,
Srdce Ježišovo, nádej všetkých, čo v tebe umierajú,
Srdce Ježišovo, slasť všetkých svätých,

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zľutuj sa nad nami, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, vyslyš nás, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami.

V. Ježišu, tichý a pokorný srdcom.
R. Pretvor naše srdce podľa svojho srdca.

Modlime sa.
Všemohúci a večný Bože, pozri na srdce svojho milovaného Syna a na chvály a zadosťučinenia, ktoré ti prináša za nás hriešnikov; odpusť nám, uzmierený, keď ťa prosíme o tvoje milosrdenstvo v mene tvojho Syna Ježiša Krista, ktorý s tebou žije a kraľuje na veky vekov.
R. Amen.

SIEDMY DEŇ

Srdce Ježišovo je Srdce nášho najvernejšieho Zástupcu u nebeského Otca.

Keď na nás doliehajú starosti, keď sme bezradní a hľadáme pomoc, spoliehame sa na dobrotivé Srdce Ježišovo, na Srdce nášho Zástupcu, ktoré nás toľko milovalo, že sa pre nás dalo prebodnúť.
Ono sa za nás prihovára u svojho Otca a sprostredkuje nám odpustenie. Spláca naše dlhy. Vedomí sme si svojej hriešnosti, ako čítame v Prvom liste sv. Jána: "Ak tvrdíme, že nemáme hriechu, klameme sami seba a niet v nás pravdy. Ale ak vyznávame svoje hriechy, Boh je verný a spravodlivý, a odpustí nám hriechy i očistí nás od každej neprávosti." Podobne hovorí i svätý Pavol v Liste Rimanom: "Kto teda obžaluje Božích vyvolencov? Boh ospravedlňuje. Kto môže odsúdiť? Kristus Ježiš, ktorý zomrel a vstal z mŕtvych? On sedí po Božej pravici a prihovára sa za nás" (8. 32-34).
Utiekajme sa teda s dôverou k Srdcu nášho Božského brata, prednesme mu všetko, čo nás trápi, najmä to, o čo sa v tomto deviatniku modlíme.

(Teraz si kľakni a pomodli sa túto modlitbu, ktorá sa pridáva po každodennom rozvažovaní:)

V zmilovaní najbohatšie Srdce Ježišovo! Ponížene ta vzývam, chválim, velebím a milujem,
Prosím ťa za odpustenie všetkých hriechov, chýb a pokleskov, ktorých som sa za celý svoj život dopustil a teba, tvoje otcovské, najláskavejšie Srdce nimi obrazil. Sľubujem s pomocou tvojej milosti, že teba, milovania najhodnejšie Srdce, nijakým, aspoň nie ťažkým, hriechom už viac neobrazím. S dôverou v tvoju nekonečnú dobrotu a zmilovanie hľadám u teba útočište v tejto svojej núdzi...

(Tu si pomysli, čo si žiadaš, a potom pokračuj)

Prednášam ti svoje potreby, úzkosti; predkladám ti svoje prosby a srdečne ťa prosím, skrze nepoškvrnené Srdce tvojej Matky Márie, ako aj svätých svojich ochrancov, aby si moju prosbu láskavo vyslyšalo, ako si už tisíce v ich časných a duševných trápeniach vyslyšalo, a ako si to svojim ctiteľom prisľúbilo. Porúčam tvojmu nekonečnému milosrdenstvu aj potreby všetkých svojich blížnych.
Božské Srdce Ježišovo, buď nám spásou, pomocou teraz i v každý čas, ale najmä v hodine našej smrti. Amen. - Srdce Ježišovo, v teba dôverujem.

Litánie k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu

LITÁNIE K NAJSVÄTEJŠIEMU SRDCU JEŽIŠOVMU

(Schválil ich pápež Lev XIII. roku 1899.)

Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa
Kriste, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa.
Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa.

Otec na nebesiach, Bože, zmiluj sa nad nami,
Syn, Vykupiteľ sveta Bože,
Duch Svätý, Bože,
Svätá trojica, jeden Boh,

Srdce Ježišovo, Srdce Syna večného Otca, zmiluj sa nad nami,
Srdce Ježišovo, Duchom Svätým utvorené v lone panenskej Matky,
Srdce Ježišovo, podstatne zjednotené s Božím Slovom,
Srdce Ježišovo, Srdce nekonečnej velebnosti,
Srdce Ježišovo, svätý chrám Boží,
Srdce Ježišovo, stánok Najvyššieho,
Srdce Ježišovo, dom Boží a brána do neba,
Srdce Ježišovo, horiace ohnisko dobročinnej lásky,
Srdce Ježišovo, schránka spravodlivosti a láskavosti,
Srdce Ježišovo, plné dobroty a ľúbosti,
Srdce Ježišovo, hlbokosť všetkých čností,
Srdce Ježišovo, najhodnejšie všetkej chvály,
Srdce Ježišovo, kráľ a stredisko všetkých sŕdc,
Srdce Ježišovo, v ktorom sú všetky poklady múdrosti a poznania,
Srdce Ježišovo, v ktorom prebýva všetka plnosť božstva,
Srdce Ježišovo, v ktorom má Otec zaľúbenie,
Srdce Ježišovo, z ktorého plnosti my všetci sme čerpali,
Srdce Ježišovo, túžba za večnými výšinami,
Srdce Ježišovo, trpezlivé a veľmi milosrdné,
Srdce Ježišovo, bohaté pre všetkých, čo ťa vzývajú,
Srdce Ježišovo, prameň života a svätosti,
Srdce Ježišovo, zmierna obeta za naše hriechy,
Srdce Ježišovo, potupami preplnené,
Srdce Ježišovo, pre naše neprávosti strýznené,
Srdce Ježišovo, až na smrť poslušné,
Srdce Ježišovo, kopijou prebodnuté,
Srdce Ježišovo, prameň všetkej útechy,
Srdce Ježišovo, náš život a naše vzkriesenie,
Srdce Ježišovo, náš pokoj a naše zmierenie,
Srdce Ježišovo, obeta za hriešnikov,
Srdce Ježišovo, spása všetkých, čo v teba dúfajú,
Srdce Ježišovo, nádej všetkých, čo v tebe umierajú,
Srdce Ježišovo, slasť všetkých svätých,

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zľutuj sa nad nami, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, vyslyš nás, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami.

V. Ježišu, tichý a pokorný srdcom.
R. Pretvor naše srdce podľa svojho srdca.

Modlime sa.
Všemohúci a večný Bože, pozri na srdce svojho milovaného Syna a na chvály a zadosťučinenia, ktoré ti prináša za nás hriešnikov; odpusť nám, uzmierený, keď ťa prosíme o tvoje milosrdenstvo v mene tvojho Syna Ježiša Krista, ktorý s tebou žije a kraľuje na veky vekov.
R. Amen.

ÔSMY DEŇ

Srdce Ježišovo je Srdce nášho dobrého pastiera.

Hovorí nám to samotný Pán Ježiš: "Ja som dobrý pastier! Dobrý pastier dá život za svoje ovce" (Jn 10, 11). Z jeho slov sa presvedčujeme, že Srdce Ježišovo je srdce starostlivého, bedlivého, na pomoc svojim ovečkám vždy hotového pastiera. To si istotne skúsil už na sebe.
Jeho láskavé Srdce ho hnalo, aby chodil za tebou, keď si blúdil po zlých cestách; aby volal za tebou hlasom svojej milosti, aby ťa pohol vrátiť sa na dobrú cestu. Keď si konečne poslúchol, našiel ťa, vzal na ramená milosrdenstva, zaniesol ta naspäť do svojho ovčinca, umyl ti rany duše vo svojej Krvi a uzdravil ťa.
Jeho láskavé Srdce ho prinútilo vydať svoj život za teba, aby si bol živý a obsiahol hodnosť dieťaťa božieho. Jeho Srdce zaviedlo ťa k vode živej, keď ťa hojne vyučoval slovom božím, napájal a kŕmil vlastným telom a krvou.
Predchádzal ťa všade svojím príkladom a sladkými slovami volá ťa za sebou, aby si zas nezablúdil, aby ťa zachránil od cesty vedúcej do večnej priepasti. Stráži nad tebou vo dne v noci v prevelebnej Sviatosti. A neprestane tak robiť, kým ťa nezavedie do raja medzi vyvolených.
Keď je to tak, všimni si aj tieto slová tohto dobrého Pastiera: "Moje ovce počúvajú môj hlas; ja ich poznám a ony idú za mnou" (Jn 10, 27). Ukáž aj ty, že poznáš Srdce svojho dobrého Pastiera, že ho nasleduješ, že poslúchaš jeho hlas: "Ak je niekto smädný, nech príde ku mne a nech pije" (Jn 7, 37). "Poďte ku mne všetci, a ja vás občerstvím." Spoliehaj sa na neho, utekaj k nemu, keď ta ťaží čo aké trápenie. Ukáž mu svoju ranu, pomôže ti a uspokojí tvoju žiadosť.
Pastier dobrý, Chlieb náš pravý, - zmiluj sa, ó, preláskavý Ježiš: pas nás v zdraví, - vezmi si nás do výšavy, - nech tiež zrieme zem živých. - Všetko vieš a možné je ti; tu nás pasieš svoje deti, - tam nech stoluje a sedí každý z nás jak dedič svätý, - brat občanov blažených. Amen.

(Teraz si kľakni a pomodli sa túto modlitbu, ktorá sa pridáva po každodennom rozvažovaní:)

V zmilovaní najbohatšie Srdce Ježišovo! Ponížene ta vzývam, chválim, velebím a milujem,
Prosím ťa za odpustenie všetkých hriechov, chýb a pokleskov, ktorých som sa za celý svoj život dopustil a teba, tvoje otcovské, najláskavejšie Srdce nimi obrazil. Sľubujem s pomocou tvojej milosti, že teba, milovania najhodnejšie Srdce, nijakým, aspoň nie ťažkým, hriechom už viac neobrazím. S dôverou v tvoju nekonečnú dobrotu a zmilovanie hľadám u teba útočište v tejto svojej núdzi...

(Tu si pomysli, čo si žiadaš, a potom pokračuj)

Prednášam ti svoje potreby, úzkosti; predkladám ti svoje prosby a srdečne ťa prosím, skrze nepoškvrnené Srdce tvojej Matky Márie, ako aj svätých svojich ochrancov, aby si moju prosbu láskavo vyslyšalo, ako si už tisíce v ich časných a duševných trápeniach vyslyšalo, a ako si to svojim ctiteľom prisľúbilo. Porúčam tvojmu nekonečnému milosrdenstvu aj potreby všetkých svojich blížnych.
Božské Srdce Ježišovo, buď nám spásou, pomocou teraz i v každý čas, ale najmä v hodine našej smrti. Amen. - Srdce Ježišovo, v teba dôverujem.

Litánie k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu

LITÁNIE K NAJSVÄTEJŠIEMU SRDCU JEŽIŠOVMU

(Schválil ich pápež Lev XIII. roku 1899.)

Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa
Kriste, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa.
Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa.

Otec na nebesiach, Bože, zmiluj sa nad nami,
Syn, Vykupiteľ sveta Bože,
Duch Svätý, Bože,
Svätá trojica, jeden Boh,

Srdce Ježišovo, Srdce Syna večného Otca, zmiluj sa nad nami,
Srdce Ježišovo, Duchom Svätým utvorené v lone panenskej Matky,
Srdce Ježišovo, podstatne zjednotené s Božím Slovom,
Srdce Ježišovo, Srdce nekonečnej velebnosti,
Srdce Ježišovo, svätý chrám Boží,
Srdce Ježišovo, stánok Najvyššieho,
Srdce Ježišovo, dom Boží a brána do neba,
Srdce Ježišovo, horiace ohnisko dobročinnej lásky,
Srdce Ježišovo, schránka spravodlivosti a láskavosti,
Srdce Ježišovo, plné dobroty a ľúbosti,
Srdce Ježišovo, hlbokosť všetkých čností,
Srdce Ježišovo, najhodnejšie všetkej chvály,
Srdce Ježišovo, kráľ a stredisko všetkých sŕdc,
Srdce Ježišovo, v ktorom sú všetky poklady múdrosti a poznania,
Srdce Ježišovo, v ktorom prebýva všetka plnosť božstva,
Srdce Ježišovo, v ktorom má Otec zaľúbenie,
Srdce Ježišovo, z ktorého plnosti my všetci sme čerpali,
Srdce Ježišovo, túžba za večnými výšinami,
Srdce Ježišovo, trpezlivé a veľmi milosrdné,
Srdce Ježišovo, bohaté pre všetkých, čo ťa vzývajú,
Srdce Ježišovo, prameň života a svätosti,
Srdce Ježišovo, zmierna obeta za naše hriechy,
Srdce Ježišovo, potupami preplnené,
Srdce Ježišovo, pre naše neprávosti strýznené,
Srdce Ježišovo, až na smrť poslušné,
Srdce Ježišovo, kopijou prebodnuté,
Srdce Ježišovo, prameň všetkej útechy,
Srdce Ježišovo, náš život a naše vzkriesenie,
Srdce Ježišovo, náš pokoj a naše zmierenie,
Srdce Ježišovo, obeta za hriešnikov,
Srdce Ježišovo, spása všetkých, čo v teba dúfajú,
Srdce Ježišovo, nádej všetkých, čo v tebe umierajú,
Srdce Ježišovo, slasť všetkých svätých,

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zľutuj sa nad nami, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, vyslyš nás, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami.

V. Ježišu, tichý a pokorný srdcom.
R. Pretvor naše srdce podľa svojho srdca.

Modlime sa.
Všemohúci a večný Bože, pozri na srdce svojho milovaného Syna a na chvály a zadosťučinenia, ktoré ti prináša za nás hriešnikov; odpusť nám, uzmierený, keď ťa prosíme o tvoje milosrdenstvo v mene tvojho Syna Ježiša Krista, ktorý s tebou žije a kraľuje na veky vekov.
R. Amen.

DEVIATY DEŇ

Srdce Ježišovo je Srdce nášho milosrdného Veľkňaza.

Kňaz je prostredníkom medzi Bohom a ľuďmi. Prednáša Bohu obety a modlitby ľudu, obetuje ich úmysly a vyprosuje im milosť, odpustenie pomoc a útechu. Modlievajme sa za svojich duchovných otcov, aby boli kňazmi podľa Srdca Ježišovho. Ježiš je našim Veľkňazom, predobrazený už v Melchizedechovi: "Ty si kňazom naveky, na spôsob Melchizedecha." On má súcitné srdce.
" Veď nemáme veľkňaza, ktorý by nemohol cítiť s našimi slabosťami..." Svätý Pavol zdôrazňuje, že bolo potrebné, aby sme mali Veľkňaza: svätého, nevinného, nepoškvrneného, vznešenejšieho od nebies, ktorý spasí všetkých, čo sa k nemu utiekajú.
Ježiš Kristus prináša Otcovi najľúbeznejšiu obetu: vlastnú Krv svojho Srdca. Keď teda má Ježiš najlepšie Srdce Veľkňaza, porúčame mu svoje modlitby a obety, nech ich spojí so svojou nekonečnou obetou, prednesie Otcovi, a vymôže, čo prosíme. On koná svoj kňazský úrad v každej svätej omši: "Máme Veľkňaza, ktorý prenikol nebesia, Ježiša, Syna Božieho; predstupujme teda s dôverou pred trón milosti, aby sme dosiahli milosrdenstvo a našli milosť, pomoc v pravom čase" (Hebr 4, 14.16).

(Teraz si kľakni a pomodli sa túto modlitbu, ktorá sa pridáva po každodennom rozvažovaní:)

V zmilovaní najbohatšie Srdce Ježišovo! Ponížene ta vzývam, chválim, velebím a milujem,
Prosím ťa za odpustenie všetkých hriechov, chýb a pokleskov, ktorých som sa za celý svoj život dopustil a teba, tvoje otcovské, najláskavejšie Srdce nimi obrazil. Sľubujem s pomocou tvojej milosti, že teba, milovania najhodnejšie Srdce, nijakým, aspoň nie ťažkým, hriechom už viac neobrazím. S dôverou v tvoju nekonečnú dobrotu a zmilovanie hľadám u teba útočište v tejto svojej núdzi...

(Tu si pomysli, čo si žiadaš, a potom pokračuj)

Prednášam ti svoje potreby, úzkosti; predkladám ti svoje prosby a srdečne ťa prosím, skrze nepoškvrnené Srdce tvojej Matky Márie, ako aj svätých svojich ochrancov, aby si moju prosbu láskavo vyslyšalo, ako si už tisíce v ich časných a duševných trápeniach vyslyšalo, a ako si to svojim ctiteľom prisľúbilo. Porúčam tvojmu nekonečnému milosrdenstvu aj potreby všetkých svojich blížnych.
Božské Srdce Ježišovo, buď nám spásou, pomocou teraz i v každý čas, ale najmä v hodine našej smrti. Amen. - Srdce Ježišovo, v teba dôverujem.

Litánie k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu

LITÁNIE K NAJSVÄTEJŠIEMU SRDCU JEŽIŠOVMU

(Schválil ich pápež Lev XIII. roku 1899.)

Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa
Kriste, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa.
Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa.

Otec na nebesiach, Bože, zmiluj sa nad nami,
Syn, Vykupiteľ sveta Bože,
Duch Svätý, Bože,
Svätá trojica, jeden Boh,

Srdce Ježišovo, Srdce Syna večného Otca, zmiluj sa nad nami,
Srdce Ježišovo, Duchom Svätým utvorené v lone panenskej Matky,
Srdce Ježišovo, podstatne zjednotené s Božím Slovom,
Srdce Ježišovo, Srdce nekonečnej velebnosti,
Srdce Ježišovo, svätý chrám Boží,
Srdce Ježišovo, stánok Najvyššieho,
Srdce Ježišovo, dom Boží a brána do neba,
Srdce Ježišovo, horiace ohnisko dobročinnej lásky,
Srdce Ježišovo, schránka spravodlivosti a láskavosti,
Srdce Ježišovo, plné dobroty a ľúbosti,
Srdce Ježišovo, hlbokosť všetkých čností,
Srdce Ježišovo, najhodnejšie všetkej chvály,
Srdce Ježišovo, kráľ a stredisko všetkých sŕdc,
Srdce Ježišovo, v ktorom sú všetky poklady múdrosti a poznania,
Srdce Ježišovo, v ktorom prebýva všetka plnosť božstva,
Srdce Ježišovo, v ktorom má Otec zaľúbenie,
Srdce Ježišovo, z ktorého plnosti my všetci sme čerpali,
Srdce Ježišovo, túžba za večnými výšinami,
Srdce Ježišovo, trpezlivé a veľmi milosrdné,
Srdce Ježišovo, bohaté pre všetkých, čo ťa vzývajú,
Srdce Ježišovo, prameň života a svätosti,
Srdce Ježišovo, zmierna obeta za naše hriechy,
Srdce Ježišovo, potupami preplnené,
Srdce Ježišovo, pre naše neprávosti strýznené,
Srdce Ježišovo, až na smrť poslušné,
Srdce Ježišovo, kopijou prebodnuté,
Srdce Ježišovo, prameň všetkej útechy,
Srdce Ježišovo, náš život a naše vzkriesenie,
Srdce Ježišovo, náš pokoj a naše zmierenie,
Srdce Ježišovo, obeta za hriešnikov,
Srdce Ježišovo, spása všetkých, čo v teba dúfajú,
Srdce Ježišovo, nádej všetkých, čo v tebe umierajú,
Srdce Ježišovo, slasť všetkých svätých,

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zľutuj sa nad nami, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, vyslyš nás, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami.

V. Ježišu, tichý a pokorný srdcom.
R. Pretvor naše srdce podľa svojho srdca.

Modlime sa.
Všemohúci a večný Bože, pozri na srdce svojho milovaného Syna a na chvály a zadosťučinenia, ktoré ti prináša za nás hriešnikov; odpusť nám, uzmierený, keď ťa prosíme o tvoje milosrdenstvo v mene tvojho Syna Ježiša Krista, ktorý s tebou žije a kraľuje na veky vekov.
R. Amen.