Farnosť Zubák

Dejiny farnosti

V rokoch 1332-1337 sa uskutočnil súpis pápežských desiatkov, ktorý je najstarším zoznamom farností na Slovensku. V novšej historickej literatúre (Stránsky, Zemene, Judák) sa farnosť zapísaná ako Hethík (de Hcthic) podfa poradia názvov v súpise kladie do okolia Púchova a predpokladá sa, že to bol Zubák. Kňaz Pavol z tejto farnosti zaplatil 6 grošov ako pápežský desiatok. Z výšky zaplateného desiatku možno usudzovať, že táto farnosť sa radila medzi chudobné farnosti. Zoznam farností Trenčianskeho archidiakonátu zo začiatku 16. storočia neuvádza farnosť v Zubáku.

Podľa najstarších záznamov zo 17. storočia Zubák bol filiálkou farnosti v Lednici. Lednická farnosť sa uvádza už v súpise pápežských desiatkov z rokov 1332-1337, podľa ktorého tamojší farár Gerhard z Lednice (de Lauist) zaplatil 6 grošov. Lednica mala murovaný farský kostol, ktorý bol stavaný v prechodnom slohu z románskeho do gotického. Vybudovali ho asi súčasne s hradom.

V rokoch 1559-1660 lednickí zemepáni s malými prestávkami boli luteráni, a tak aj farnosť bola luteránska. V tomto období za povstania Gabriela Betlena proti Habsburgovcom cisárske vojsko obliehalo Lednický hrad, ktorý bol obsadený povstalcami. Roku 1623 cisárske vojsko zbúralo lednický kostol, ktorý bol prekážkou pri útoku na hrad, lebo stál pri ceste vedúcej clo neho len vo vzdialenosti asi sto metrov. Roku 1625 neďaleko zbúraného kostola postavili nový drevený kostol v renesančnom slohu.

Nový lednický zemepán Ladislav Mafašovský v roku 1700 otvoril cestu rekatolizácii - návratu do Katolíckej cirkvi. Nitriansky biskup Erdôdy povolal do púchovskej doliny dvoch jezuitov, ktorí pôsobili ako misionári vo farnostiach a osadách lednického panstva tri roky (1733-1736). Už pred touto misiou v Lednici zbúrali drevený kostol a v rokoch 1732-1735 postavili nový kostol, zasvätený svätému Jánovi Nepomuckému. Podľa kanonickej vizitácie biskupa Gustiniho z roku 1766 Zubák bol vzdialený od Lednice na dve hodiny cesty peši.

Samostatná farnosť

5. novembra 1788 nitriansky biskup František Xaver Fuchs zriadil v Zubáku samostatnú farnosť bez filiálok. Farnosť sa financovala z náboženského fondu, ktorý sa utvoril z majetkov kláštorov zrušených za cisára Jozefa II. Keďže fara bola chudobná, spočiatku ju obsádzali františkánmi, ktorí ľahšie znesú chudobu. Cirkevno-administratívne táto farnosť patrila do Nitrianskeho biskupstva, Trenčianskeho archidiakonátu a Ilavské-ho dekanátu. Od roku 1821 patrila farnosť do novozriadeného Žilinského archidiakonátu a Pruštianskeho dekanátu. Teraz patrí do Púchovského dekanátu.

Schematizmus z roku 1929 uvádza v Zubáku 120 členov ružencového spolku a 47 členov oltárneho spolku. V nedeľu bývala v Zubáku len jedna svätá omša. Za pôsobenia kňaza Alojza Beňuša (1937-1940) boli Biskupským úradom v Nitre schválené dve nedeľné sväté omše. V roku 1943 uskutočnilo sa zasvätenie obce Božskému Srdcu Ježišovmu.

Schematizmus z roku 1947 uvádza v Zubáku 1170 katolíkov a tieto náboženské spolky s počtom členov: Jednota katolíckych mužov (30), Katolícka jednota žien (26), Tretí rád svätého Františka (176), Spolok detinstva Ježišovho (220), Ružencový spolok (260), Spolok Bož-ského Srdca Ježišovho (50).

Po roku 1948 boli zrušené náboženské spolky. V roku 1951 boli schválením Biskupského úradu v Nitre zavedené večerné sväté omše vo všedných dňoch (predtým bývali vždy len ráno). Schematizmus slovenských katolíckych diecéz uvádza v Zubáku roku 1971 asi 1400 katolíkov, 37 krstov, 9 pohrebov a 14 sobášov ročne. Schematizmus z roku 1978 uvádza asi 1300 katolíkov, 37 krstov, 13 pohrebov a 10 sobášov ročne.

Schematizmus Nitrianskej diecézy uvádza v roku 1993 966 katolíkov z 970 obyvateľov a 13 krstov, 8 sobášov, 9 pohrebov a 5000 svätých prijímaní ročne. Schematizmus z roku 2000 uvádza 906 katolíkov z 908 obyvateľov, 7 krstov, 5 sobášov, 16 pohrebov a 13 000 svätých prijímaní ročne.

Filiálka Horná Breznica

V roku 2001 diecézny biskup kardinál Ján Chryzostom Korec vyčlenil filiálku Horná Breznica z farnosti Lednica a pričlenil ju do farnosti Zubák. Vyhlásenie dekrétu uskutočnil dekan Jozef Bagin z Púchova na sviatok svätého Marka 25. apríla 2001 v Hornej Breznici, kde pri tejto príležitosti slúžil svätú omšu so správcami farností Lednica a Zubák - Ladislavom Porubčinom a Jozefom Hlaváčom.

(z knihy Milana Hromníka "Z dejín obce a farnosti Zubák")