Farnosť Zubák

Štatistické informácie o farnosti za rok 2017

Poďakovanie

V tomto roku by som sa chcel poďakovať najskôr všetkým ľuďom dobrej vôle, ktorí nám akýmkoľvek spôsobom pomohli. Už som viackrát poukázal na to, že si rovnakým spôsobom vážim jednoduchého človeka, ktorý odpracuje čo i len jednu hodinu na fare, ako aj podnikateľa, ktorý venuje finančný obnos. Vďaka patrí najskôr Pánu Bohu, ktorý nás obdaroval štedrosťou, láskou a chuťou zveľadiť nielen duchovné, ale i hmotné dielo.

Najskôr by som poďakoval tým, ktorí mi s pravidelnosťou pomáhali v tomto roku s duchovnou správou, a to je:

 • v Zubáku pán kostolník Ján Chudý, ako aj v Breznici pani kostolníčka Emília Štefinová, pani Iveta Oščatková a v Breznici ružencové spoločenstvo. Ďakujem aj tým, ktorí sa predmodlievajú v kostole. Ďakujem všetkým ženám i mužom, ktorí v tomto roku upratovali a zdobili kostoly. Ďakujem aj ženám, ktoré upratovali faru a centrum. Ďakujem aj miništrantom, ako aj animátorom. Chcel by som poďakovať za množstvo duchovných akcií, ktoré sa odohrali v tomto roku: duchovné obnovy, stretnutia detí a mládeže, prednášky, hodové slávnosti, duchovná obnova školy – ďakujem p. riaditeľke a vedeniu obce, rorátne sv. omše, detské tábory, ktoré nás navštívili, ružencové spoločenstvá, modlitby matiek a otcov, deviatnik Kto dá prístrešie sv. rodine, krížové cesty, adorácie, vysluhovanie sviatostí, Mikuláš, koledovanie, návšteva chorých, karneval, fatimské soboty, korunka k Božiemu milosrdenstvu. V júni sme oslávili inštaláciu ostatkov pátra Pia slávnostnou sv. omšou, ktorú celebroval generálny vikár žilinskej diecézy Marek Hriadeľ. V septembri nás navštívil otec biskup Tomáš Galis v rámci vizitácie našej farnosti, ktorá dopadla veľmi dobre a jej výsledky nájdete zakrátko na našej farskej stránke.
 • Menovite chcem poďakovať Martine Krchňavej za organizovanie tábora, ako aj za jej vedúcu úlohu medzi animátormi.
 • Taktiež ďakujem organistom a zboru v Zubáku a v Breznici, ktorý nás doprevádza pri sv. omšiach. Taktiež chcem poďakovať tým spevákom, ktorí spievajú pri pohreboch. Vďaka patrí aj všetkým lektorom, ktorí čítajú pri svätých omšiach, ako aj mimoriadnym rozdávateľom sv. prijímania. Veľká vďaka patrí  súčasným členom farskej rady (Pavol Gelo, Krchňávek Stanislav, Grepiniaková Anna, Bulková Jana, Martina Krchňavá, Ferdinand Jánoško, Peter Kanderka, Miroslav Zuzík, Miroslav Havko, Miroslav Kanderka, Jozef Malík, Tibor Mičko, Brnák Michal, Brňák Peter, Ivaniš Jozef, Oščatková Iveta – ktorí sa snažili čo najlepším spôsobom rozhodovať o časnej a duchovnej správe v našej farnosti. Keďže aj p. biskup navrhol zníženie členov farskej rady, na čo som reagoval, že zatiaľ FR zostane v tomto zložení, tak situácia a okolnosti sa postarali o to, že niektorí členovia FR odchádzajú. Menovite sú to: Jozef Malík, ktorý odchádza z dôvodu presťahovania sa a Ferdinand Jánoško a Tibor Mičko zo zdravotných a pracovných dôvodov. Chcel by som poďakovať tým, ktorí sa starajú o centrá - v minulom roku za Breznicu pani Oščatkovej s rodinou a v Zubáku v tomto roku p. Zuzane Parohovej s rodinou.
 • Chcel by som sa poďakovať vedeniu obce Zubák Pavlovi Gelovi a Tiborovi Mičkovi a poslancom.

Zvlášť by som chcel poďakovať za pomoc firmám, odborníkom a jednotlivcom, či rodinám ktorí nám v tomto roku výnimočne pomohli, a to:

 • LEDMA – Peter Majerčík, HASTRA – Jozef Hanuliak,  Ladislav Bukovčík, Miroslav Koprna, Jozef Kanderka, KALDEWEI – Jana Majerčíková, KBmont – Kamil Babača, Rašub – Šubjak, Munus – Peter Kováč, Miško Gíret, Dinostav – Juraj Segeš, Cementárne Ladce – Barcík, Hort, K+T – Zdeněk Kubala, výroba nábytku – Miroslav Havko, Peter Brňák - Píla, Grepiniakovci – Peter Grepiniak, Jozef Ivaniš a Miroslav Dávid – elektrifikácia, p. Monček – stavebné práce, p. Jendrol – firma Drevopal, Tibor Zuzík, Marcel Palica, KMK – p. Barková, Lavante – Igor Novák, VISIA – Ladislav Chatrnúch, Tomáš Lenčéš, Autodoprava Anton Bolega, Ján Chovanec – farby na bielenie, Dreviny – Záhradníctvo Rendek, Kozový, Jaroslava Kanderková, Ľubomír Moško, p. Rampášek - okná – Satia, okná ALUMETAL – Patrik Sedlák, Matador s.r.o., Michalík – Mcup, STAVBAL – p. Balaj maľovanie kostola, Henrieta Závadská – reštaurátorské práce, Ivan Machara, dôchodci – Štefan Šutriepka, Kominárstvo Zuzík – Miroslav Zuzík, firma Konstrukta a.s. - Ľubomír a Silvia Plškovi, PRODATA – Jozef Krchňávek, Galvanika - Jozef Janček, Miroslav a Stanislav Krchňávkovi, Silvio Hagara, Miroslav Šidlo, Dušan a Milan Marman, Štefan Egly, Michal Brňák, Ľudovít, Venuš a Roland Ocinákovi, Peter Kanderka, Urbár Zubák – Miroslav Bednár, Urbár Horná Breznica – Šidlo, Radovan Mikas – správca farských lesov, Milan Janči, Roman Krause – web stránka, p. Zdena Kopecká, D.P.S. - Prevádzky Sverepec – Iveta Blahová. AGRODOLINA – p. František Mišún a synovia, p. Fraštíková, Poľovnícka spoločnosť Zubenské, Peter Slabý, Marián Kӧrmendy, p. Kudry – postele a matrace, Sklárne Lednické Rovne, p. Ján Malo, Štefan Bulko, Jozef Bednár, Juraj Gabriš, p. Kurty, kvetinárstvo LUNEX – p. Michalcová. Administratíva, účty a daňové priznanie – Marcela Dobešová, za výkopové práce Milanovi Chudadovi. Biskupský úrad Žilina, Úrad vlády SR, pomoc s verejným obstarávaním – p. Potecký, firma MP Profit, Jozef Karas a František Vraník, Emil Paroha, farnosť Turzovka a Beluša, Biskupská konferencia USA.
 • Ďakujem mnohým chlapom i ženám, ktorí odbrigádovali množstvo prác a všetkým ľuďom za modlitby.

Pracovná činnosť

Začiatkom roka sme sústredili všetky naše sily na dokončenie telocvične, vzhľadom na to, že sme museli dodržať termín ukončenia stavby, keďže sme prijali dotáciu zo štátnej rezervy a v danom termíne sme potrebovali urobiť profi podlahu telocvične. To sa nám napokon podarilo, a tak máme nový priestor na cvičenie, ktorý je riadne zaizolovaný a zateplený s profesionálnou podlahou. V tomto roku by som chcel dokončiť kabinet. Telocvičňa bude hneď sprístupnená, ako sa dokončí spodná časť – šatne na prezliekanie.

Po vyplatení podlahového kúrenia sme sa v marci pustili do maľovania kostola a reštaurátorských prác obrazov. Taktiež sa nám podarilo zrekonštruovať hlavný oltárny obraz. Vyvrcholením bolo uloženie ostatkov pátra Pia, ktoré boli umiestnené do kostola, ktorý už bol hotový. Teraz našou úlohou je vyplatiť zostatkovú sumu za vymaľovanie kostola a potom sa sústrediť už len na pastoračné centrum.

V tomto roku sme nepracovali na past. centre, len prebehli udržiavacie práce. Jediné, čo sa nám podarilo, je príprava na prestavbu past. centra, a to je vybudovanie spodnej časti, kde budú šatne pre telocvičňu a hlavný vstup. Taktiež sa nám podarilo vybetónovať deku. Čo sa týka materiálu na prestavbu, máme objednaný celý kamión tvárnic, vrátane tých, ktoré nám zostali, finišujeme s narezaním krovu a taktiež máme objednanú strešnú krytinu. Naskladnenie tohto materiálu by malo prebehnúť v nasledujúcom mesiaci. Rekonštrukcia past. centra by mala prebehnúť vo februári alebo marci, samozrejme, že hlavným aktérom bude počasie. Čo ma mimoriadne povzbudilo bola ochota takmer všetkých chlapov, ktorých som osobne oslovil, ktorí sú ochotní pre tento čas si vybrať dovolenku. V závere roka sme prijali dar v podobe 70 postelí a matracov do past. centra a past. domu.

Počas roka sa nám podarilo 2x sanovať kostol, najskôr priamo pri múre a potom na jeseň drenážnou ryhou. Mám veľkú radosť, že sa nám podarilo dokončiť spevnené plochy za kostolom, ako parkovisko, taktiež sme dokončili budovu na pelety, ktorú sa nám podarilo zastrešiť. Čo sa týka spevnenej plochy, tak sme spojili detské ihrisko s hlavnou cestou. Taktiež mám radosť, že sme vybudovali spodné schody do kostola. Od budúceho multifunkčného ihriska sme postavili oporný múr. Veľkým pomocníkom sa nám stal aj vysokozdvižný vozík, ktorý sme dostali ako dar.

Čo sa týka farského úradu, tesne pred vizitáciou sa nám podarilo dokončiť nábytok v kancelárii a urobiť revíziu všetkých dokumentov vo farnosti. Taktiež sa dokončila farská kronika. V závere roka sme opäť sústredili svoje sily na kostol v Zubáku i v Hornej Breznici. V Breznici sme spoločne urobili nové podsedáky, dostali sme stojan na adventný veniec a sú vo výrobe nové lavičky. Taktiež sme dokončili vitrážové okná, z čoho mám veľmi veľkú radosť. Netreba zabudnúť ani na obetu mnohých, ktorí sa podieľali na maľovaní kostola a oprave vnútorných špaliet okolo okien. Čo je obdivuhodné, tak sme v priebehu jedného roka vymaľovali oba kostoly. V najbližšom čase nás čaká v Hornej Breznici výmena rín.

kostole Zubáku nás čaká najbližšie dokončenie spovednice, vyrábajúcich lavíc a nábytku do sakristie. Taktiež sme dokončili okrasnú mrežu, ktorá rozdeľuje hlavnú loď s vchodom do kostola. Nakúpili sme aj nové svietidlá do kostola, okrem lustrov, ktoré by som chcel vrátiť naspäť, samozrejme nie pôvodné ale nové, a to sa dotýka ešte svetiel v presbytériu, ako aj vonkových a vchodových svetiel. Zatiaľ sme vymenili svetlá iba v spovednici.

Počas roka som ešte pracoval na hlavnom prívode elektriny do farskej budovy a past. centra, čo ešte stále nie je dokončené. Počas tohto roku som pracoval aj na pozemku, ktorý ešte nie je vysporiadaný, momentálne pracujeme na jeho odkúpení, ak by sa nám odkúpenie podarilo v budúcom roku, tak by sme začali s výstavbou veľkej krížovej cesty, ktorá by mala veľký význam pre celý náš kraj i diecézu. Prekvapením je to, že by som chcel dať do každého zastavenia relikviu niektorých svätcov. Zaujímavosťou je, že už niektoré relikvie máme, no zatiaľ nebudem prezrádzať o akých svätcom sa jedná. Samozrejme musia prejsť ešte zemné úpravy, presné vymeranie pozemku a naprojektovanie krížovej cesty. Krížová cesta sa tak stane nielen duchovným zážitkom, ale aj náučným chodníkom o živote svätých.

Taktiež v tomto roku prebehla veľká zmena na poli financovania. Zrušili sme finančné rozdelenie: centrum a fara, nakoľko od začiatku novembra budovy past. centra, ako aj okolité pozemky, sme prenajali OZ Svätý Vendelín, ktoré budú za tento prenájom platiť farnosti. OZ sa tým zaväzuje, že sa bude o objekty starať z finančných výnosov a príjmov z táborov. Taktiež sa zaväzuje podľa stanov po dokončení stavebnej činnosti centra, bude predovšetkým slúžiť na organizovanie rôznych akcií pre deti, mládež a rodiny, vrátane športových aktivít. Do tohto spadá aj past. dom v Breznici. Tým sa rozdelia financie na dve hlavné časti, a to je OZ Svätý Vendelín a Farnosť Zubák s filiálnym kostolom v Hornej Breznici.

Štatistika finančného stavu za rok 2017

Príjmy:

Výnos z centra: 13 743,00

Výnos z fary:

Zvonček: 9749,59 €

Zbierky na odoslanie: 816,41 €

Dary FO, PO, obec, zahraničie: 37499,58 €

(Samospráva Zubák: 1 200,0 €)

Pôžička 5 500,00€

Nájomné: 548,7 €

Spolu: 56 826,59 € + centrum 13 743,00 € =

70 569,59 €

Výdavky :

Centrum: 13 743,00 €

Kostol: 8 159,04

 • Energie: 2 312,98 €

 • Opravy a nákupy: 4 145,77 €

 • Bohoslužobné a liturgické pomôcky: 1 700,29 €

Fara: 11 894,97 €

 • Kancelárske, telefónne , poštovné a prevádzkové náklady: 1 055,85 €

 • Energie a ostatné náklady 4 117,90 €

 • Opravy a nákupy: 6 721,22 €

Investičná činnosť: 10 257,40€

Ostatné výdavky:

 • Časopisy a knihy: 165,98 €

 • Odoslané zbierky: 816,41 €

SPOLU: 33 036,09 € + centrum 13 743,00 = 46 779,09 €

 

Konečný stav financií k 31. 12. 2017:

V centre: 0,00

Kasa: 5 574,41

Bankový účet: 26 948,13

Spolu: 32 522,54

 

OZ Svätý Vendelín: z 2% sa vybralo 1584,12 €, financie preinvestované na stavebný materiál na telocvičňu, zostatok na účte 3849,24€, (2000€ dar z Matadoru)

Maľovanie v Zubáku: doplatiť 5206,22 € ( z celkovej sumy 10395,68 €)

Ríny v Breznici: vyzbierané 398,85 €

Zbierky na energie: Zubák 651,61 € ( 3 zbierky) - pelety

Horná Breznica 427,25 € ( 3 zbierky) - elektrina

Podporný fond, splátky, plány:

a) Dlh BÚ – 5 500€ - začíname splácať od januára (dar sme dostali 10 000€)

b) Firma Satia 2621,20€ (splatených 1400€), chýba nám doplatiť 821,20€

Štatistika matrík za rok 2017


Spolu Zubák Horná Breznica Cudzí

Krsty

16 6 8 2


10 chlapcov 3 chlapci 5 chlapcov 2 chlapci


6 dievčat 3 dievčatá 3 dievčatá


8 nez.8 zák.


 


Spolu Zubák Horná Breznica

Prvé sväté prijímanie

12 6 6


5 chlapcov 2 chlapci 3 chlapci


7 dievčat 4 dievčatá 3 dievčatá


Spolu Zubák Horná Breznica

Sobáše

6 4 2


Spolu Zubák Horná Breznica

Pohreby

15 13 2


8 mužov 7 mužov 1 muž


7 žien 6 žien 1 žena


9 zaopatrených 9 zaopatrených 1 zaopatrený


6 nezaopatrených 4 nezaopatrení 1 nezaopatrený


Spolu Zubák Horná Breznica

Počet svätých omší

591 429 162