Svätí na dnes

Životopisy svätých

14. júna

BL. RICHARD ZO ST.-VANNE

opát (zomr. r. 1046)

Blahoslavený Richard zo St.-Vanne patril medzi šíriteľov mníšskej a cirkevnej obrody, ktorá vychádzala z významného kláštora Cluny.

Pochádzal zo severného Francúzska, kde sa narodil okolo r. 970 v mestečku Bantheville. Študoval v katedrálnej škole v Remeši. Po skončení štúdia sa stal kňazom, kanonikom, dekanom a hlavným spevákom remešskej katedrály.

Nadviazal styky s clunyjským opátom sv. Odilom a po porade s ním vstúpil do benediktínskeho kláštora St.-Vanne vo Verdune. Tamojší mnísi čoskoro vybadali Richardovu duchovnú vyspelosť a iné schopnosti a zvolili si ho za opáta.

V tejto funkcii viedol kláštor 42 rokov. Všestranne ho zveľadil: postavil nové budovy, zväčšil knižnicu, bdel nad výchovou nových kandidátov a nad rehoľnou disciplínou starších mníchov. Vplyv kláštora St.-Vanne rýchlo prekročil hranice verdunského biskupstva a rozšíril sa vo Flámsku, Belgicku a vo Francúzsku. Všade prispel k náboženskej a mravnej obnove.

Richard sa nechcel miešať do politických otázok. Jediná vec, v ktorej bol ochotný spolupracovať so všetkými, bol mier. Bol apoštolom "Božieho prímeria" a prijal diplomatické úlohy v službe pokoja. Prijal chudobných a pomáhal hladujúcim v čase biedy.

V r. 1027 si vykonal púť do Svätej zeme. Koniec života chcel stráviť v samote pri meste Remiremont na juhozápadnom úpätí Vogézskeho pohoria. Pred smrťou si dal čítať evanjeliovú stať o Kristovom utrpení a niektoré state zo štvrtej knihy "Dialógov" sv. Gertrúdy o posmrtnom živote. Zomrel 14. júna 1046.

Zachovali sa správy o dvoch prenášaniach jeho ostatkov: 12. apríla 1238 a 3. júna 1592. Druhé prenášanie uskutočnil prior kláštora Didier de La Cour (1550-1623), ktorý pri reformovaní lotrinských benediktínov nadväzoval na prácu blahoslaveného opáta Richarda.

Z knihy: ONDRUŠ, R.: Blízki Bohu i ľuďom 4. Priatelia dobrej knihy Trnava 1992.