Svätí na dnes

Životopisy svätých

9. októbra

SV. DIONÝZ

biskup a spoločníci, mučeníci (3. stor.?)

Svätý Dionýz sa uctieva ako prvý parížsky biskup a jeden z patrónov Francúzska. Francúzska podoba jeho mena je Denis. Jeho úctu možno sledovať až do 5. storočia, keď okolo roku 475 sv. Genovéva dala v Paríži postaviť jemu zasvätený kostol.

Najstaršie zachované životopisy sv. Dionýza pochádzajú zo 6. storočia. Podľa nich niektorý z pápežov poslal biskupa Dionýza ohlasovať evanjelium do parížskej oblasti. Paríž sa vtedy volal po latinsky Lutetia. Nedá sa však určiť, kedy to bolo. Historici predpokladajú polovicu 3. storočia. Podľa nich biskup Dionýz podstúpil mučenícku smrť sťatím za cisára Valeriána, ktorý vládol v rokoch 253-260.

Najstarší autori nespomínajú nijakých spoločníkov sv. Dionýza. Až koncom 6. storočia sa v galskom vydaní tzv. Hieronymského martyrológia uvádzajú Dionýzovi spoločníci kňaz Rusticus a diakon Eleutérius, ktorí údajne spolu s ním podstúpili mučeníctvo na parížskom Montmartri (Vrchu mučeníkov). Niektoré neskoršie životopisy (z 9. stor.) spájali osobu prvého parížskeho biskupa s Dionýzom Areopagitom, ktorého spomínajú Skutky apoštolov (Sk 17,34). Ale takýmto tvrdeniam chýba akýkoľvek historický základ.

0 historickom jestvovaní sv. Dionýza nemožno pochybovať. Jeho oficiálny kult v 5. storočí je vážnym dôkazom v prospech jeho existencie. Chýbajú nám však spoľahlivé životopisné údaje. Zachované životopisy sú veľmi legendárne, takže z nich nie je možné spoľahlivo oddeliť historické jadro.

Z knihy: ONDRUŠ, R.: Blízki Bohu i ľuďom. Tatran Bratislava 1991