Svätí na dnes

Životopisy svätých

17. apríla

SV. ANICÉT

pápež (zomr. r. 166?)

Svätý pápež Anicét (lat. Anicetus, gr. Aniketos) bol desiatym nástupcom sv. apoštola Petra vo vedení Kristovej Cirkvi. Pochádzal zo Sýrie, kde sa narodil v meste Emese. Pápežom sa stal pravdepodobne v r. 154.

Neskôr sv. Irenej (zomr. asi r. 202) spomínal návštevu sv. Polykarpa v Ríme. Cesta tohto starého smyrnianskeho biskupa sa uskutočnila niekedy koncom r. 154. Polykarp bol žiakom sv. apoštola Jána. Do Ríma prišiel k pápežovi Anicétovi, aby s ním rokoval o zosúladení niektorých zvyklostí východnej a rímskej cirkvi. Vo viacerých otázkach sa dohodli na spoločnom postupe. Iba v dátume slávenia Veľkej noci sa nemohli zhodnúť. Polykarp pokladal za správne ostať pri židovsko-apoštolskej tradícii a sláviť Veľkú noc v deň prvého jarného mesačného splnu (14. nisan podľa židovského kalendára) bez ohľadu na to, ktorý deň je to v týždni. Rímska cirkev zas pri slávení Veľkej noci dávala hlavný dôraz na Kristovo zmŕtvychvstanie, a to sa uskutočnilo v nedeľu po prvom jarnom splne. Preto západní kresťania slávili Veľkú noc v nedeľu po prvom jarnom splne.

Polykarp s Anicétom sa nemohli zjednotiť v tejto veci. Avšak táto nezhoda nenarušila ich vzájomnú úctu. Na znak jednoty spolu slávili Eucharistiu, pričom Anicét dal Polykarpovi úlohu hlavného celebranta. A tak sa rozišli v pokoji.

Dátum slávenia Veľkej noci sa zjednotil až na všeobecnom cirkevnom sneme v Nicei r. 325. Snem prijal rímsku prax a vyhlásil ju za záväznú pre celú Cirkev.

Za čias pápeža Anicéta pôsobil v Ríme filozof sv. Justín a gnostickí bludári Valentinos a Markion.

Sv. Anicét zomrel asi r. 166. Pochovali ho pravdepodobne blízo hrobu sv. apoštola Petra, kde boli pochovaní pápeži 1. a 2. storočia. Neskoršie životopisy hovoria, že zomrel ako mučeník a že ho pochovali v Kalixtových katakombách. Ale najstaršie zachované zmienky nespomínajú jeho mučeníctvo ani Kalixtove katakomby, ktoré v čase jeho smrti ešte nejestvovali, aspoň nie pod tým menom.

Z knihy: ONDRUŠ, R.: Blízki Bohu i ľuďom 4. Priatelia dobrej knihy Trnava 1992.